tadris

ساخت مدل دنا:

ساخت مدلی از دستگاه تنفس:

شاخت مدل اندام های بدن

دریافت نرم افزار آموزشی زیست شناسی

فیلم های تدریس همکاران

تدریس زیست شناسی آقای حسین زیرک (دبیر زیست شناسی ارومیه)

تدریس زیست شناسی آقای حسینی (دبیر زیست اصفهان)

آموزش زیست شناسی در شبکه آموزش صدا و سیما

آموزش دروس یازدهم تجربی در شبکه آموزش صدا و سیما

تدریس ریاضی هفتم و هشتم

لیست تمام آموزش های مدرسه ای صدا و سیما از شبکه ۷

تدریس زیست شناسی وحید لطفی (دبیر زیست شناسی ارومیه) مشاهده در لیست پایین

زیست دهم

فصل ۵ زیست دهم

زیست دهم فصل ۵ گفتار ۱ – مبحث هم ایستایی + کلیه ها (تا ابتدای ساختار درونی کلیه ها)

زیست دهم فصل ۵ گفتار ۱ – مبحث ساختار درونی کلیه + گردیزه (نفرون) ها + گردش خون نفرون

زیست دهم فصل ۵ گفتار ۲ – مبحث تراوش

زیست دهم فصل ۵ گفتار ۲ – بخش دوم مبحث: بازجذب و ترشح

زیست دهم فصل ۵ گفتار ۲ – بخش سوم مبحث: تخلیه ادرار + ترکیب شیمیایی + تنظیم آب

زیست دهم فصل ۵ گفتار ۳ – کل گفتار سوم

فصل ۶ زیست دهم

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۱ – مبحث از یاخته تا گیاه

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۱ – مبحث دیواره یاخته ای

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۱ – مبحث واکوئل

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۱ – مبحث فعالیت های مربوط به تورژسانس و پلاسمولیز

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۱ – مبحث رنگ در گیاهان

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۲ – سامانه بافتی

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۲- سامانه بافت پوششی

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۲ – سامانه بافت زمینه ای

زیست دهم فصل ۶ گفتار ۲ – سامانه بافت آوندی

گفتار ۳: ساختار گیاهان

از دانه تا درخت

فعالیت: ساختار نخستین ساقه و ریشه

مریستم هایی که بعداً عمل می کنند

سازش با محیط

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان

گفتار ۱: تغذیه گیاهی

مقدمه + خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

جذب مواد معدنی در خاک – جذب نیتروژن

جذب فسفر

بهبود خاک

گفتار ۲: جانداران موثر در تغذیه گیاهی

قارچ ریشه ای

همزیستی با باکتری ها (سیانو باکتری و ریزوبیوم)

گیاهان حشره خوار و انگل

گفتار ۳: انتقال مواد در گیاهان

مقدمه + جابجایی مواد در مسیر کوتاه

انتقال مواد در عرض ریشه

انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند (فشار ریشه ای)

فعالیت + تعرق + فعالیت

تعریق

حرکت شیره پرورده

زیست یازدهم

گفتار ۱ – دستگاه تولیدمثلی مرد

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۱- بخش اول (اجزای دستگاه تولید مثلی مرد + زامه زایی)

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۱ – مبحث ساختار اسپرم + اندام های ضمیمه (کمکی) + تنظیم هورمونی

گفتار ۲ – دستگاه تولیدمثلی زن

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۲ – مبحث اجزای دستگاه تولید مثلی زن

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۲ – مبحث دوره جنسی در زنان

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۲ – مبحث تخمک زایی

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۲ – مبحث چرخه تخمدانی

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۲ – مبحث چرخه رحمی

زیست یازدهم فصل ۷ گفتار ۲ – مبحث تنظیم هورمونی دستگاه تولیدمثلی زن

گفتار ۳ – رشد و نمو جنین

لقاح

وقایع پس از لقاح

تشکیل بیش از یک جنین

کنترل ورود و خروج مواد در جفت

صوت نگاری (سونوگرافی) + تولد و زایمان

گفتار ۴ – تولید مثل در جانوران

نحوۀ لقاح

نر ماده (هرمافرودیت) بکرزایی

تغذیه و حفاظت جنین

فصل ۸ – تولید مثل نهان دانگان

گفتار ۱ – تولید مثل غیر جنسی

مقدمه + تکثیر با بخش های رویشی

تخصص یافته ها

فنّاوری و تکثیر گیاهان

گفتار ۲ – تولیدمثل جنسی

هر گلی کامل نیست

تشکیل یاخته های جنسی

گرده افشانی و لقاح

گل ها و گرده افشان ها

گفتار ۳ – از یاخته تخم تا گیاه

تخم تقسیم می شود

رویش دانه

میوه

پراکنش میوه

میوه های بدون دانه

عمر گیاهان چقدر است؟

فصل ۹ – پاسخ گیاهان به محرک ها

گفتار ۱ – تنظیم کننده های رشد در گیاهان

اوّلین آزمایش

اکسین ها

سیتوکینین ها

جیبرلین ها

بازدارنده ها یرشد (آبسزیک اسید و اتیلن)

ریزش برگ

گفتار ۲ – پاسخ به محیط

پاسخ به نور

پاسخ به دما و گرانش زمین

پاسخ به تماس

پاسخ هایی از جنس دفاع

زیست شناسی دوازدهم

فصل ۷: فناوری های نوین زیستی

گفتار ۱ – زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

زیست دوازدهم فصل ۷ گفتار ۱ مهندسی ژنتیک (بخش اول)

زیست دوازدهم فصل ۷ گفتار ۱ مهندسی ژنتیک (بخش دوم)

گفتار ۲ – فناوری مهندسی پروتئین و بافت

زیست دوازدهم فصل ۷ گفتار ۲ مهندسی پروتئین

زیست دوازدهم فصل ۷ گفتار ۲ مهندسی بافت

گفتار ۳- کاربردهای زیست فناوری

زیست دوازدهم فصل ۷ گفتار ۳ کاربرد مهندسی ژنتیک در کشاورزی

فیلم آموزش سایت همکلاسی (برگزاری کلاس های آنلاین)

دانش آموزان عزیز لطفا نظرات خود را در مورد فیلم های آموزشی در انتهای همین صفحه بنویسید.