انتشارات موج دانش

آرشیو سوالات نهایی دوازدهم تجربی

دی ماه ۹۷

دروس عمومی مشترکزبان های خارجی
 تعلیمات دینی۳ (دینی ، اخلاق ،قرآن )  (شیعیان)زبان آلمانی(۳)
زبان فرانسه (۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)زبان انگلیسی(۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی) 
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی) 
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری) 
ساعت امتحان۱۰ صبح
     رشته تحصیلیروزتاریخ امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات وعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
 شنبه۱۳۹۷/۱۰/۱تعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)بالای صفحهتعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)بالای صفحهتعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن) علوم و معارف قرآنی (۳)
دوشنبه۱۳۹۷/۱۰/۳حسابان (۲)زیست شناسی (۳)فلسفه (۲)فلسفه (۲)
چهارشنبه۱۳۹۷/۱۰/۵فیزیک (۳)فیزیک (۳)ریاضی و آمار (۳)ریاضی و آمار (۳)
شنبه۱۳۹۷/۱۰/۸ریاضیات گسستهریاضی (۳)تاریخ (۳)عربی (۳)(زبان تخصصی رشته )
یک شنبه۱۳۹۷/۱۰/۹فارسی (۳)فارسی (۳)فارسی (۳)فارسی (۳)
دوشنبه۱۳۹۷/۱۰/۱۰علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی (۳)احکام (۳)
چهارشنبه۱۳۹۷/۱۰/۱۲زبان خارجی (۳)زبان خارجی (۳)زبان خارجی (۳)زبان خارجی (۳)
شنبه۱۳۹۷/۱۰/۱۵شیمی (۳)شیمی (۳)عربی (۳) (زبان تخصصی رشته )تاریخ (۳)( تخصصی رشته )
یک شنبه 1397/10/16عربی ، زبان قرآن (۳)عربی ، زبان قرآن (۳)جغرافیا (۳)اصول عقاید (۳)
دو شنبه۱۳۹۷/۱۰/۱۷سلامت وبهداشتسلامت وبهداشتسلامت وبهداشتسلامت وبهداشت
چهارشنبه۱۳۹۷/۱۰/۱۹هندسه (۳)علوم و فنون ادبی (۳)علوم و فنون ادبی (۳)

خرداد ۹۸

دروس عمومی مشترکزبان های خارجی
  
  
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)زبان آلمانی(۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)زبان فرانسه (۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)زبان انگلیسی (۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)زبان انگلیسی (۳)ویژه ناشنوایان
ساعت امتحان۸ صبح
     رشته تحصیلیروزتاریخ امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات وعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
سه شنبه۱۳۹۸/۲/۳۱تعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)تعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)تعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)علوم و معارف قرآنی (۳)
پنج شنبه۱۳۹۸/۳/۲هندسه (۳)ریاضی (۳)ریاضی و آمار (۳)ریاضی و آمار (۳)
یکشنبه۱۳۹۸/۳/۵فیزیک (۳)فیزیک (۳)علوم و فنون ادبی (۳)علوم و فنون ادبی (۳)
سه شنبه۱۳۹۸/۳/۷علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجغرافیا (۳)احکام (۳)
پنج شنبه۱۳۹۸/۳/۹عربی ، زبان قرآن (۳)عربی ، زبان قرآن (۳)تاریخ (۳)عربی (۳)(زبان تخصصی رشته )
شنبه۱۳۹۸/۳/۱۱فارسی (۳)فارسی (۳)فارسی (۳)فارسی (۳)
دوشنبه۱۳۹۸/۳/۱۳زبان خارجی (۳)بالای صفحهزبان خارجی (۳)بالای صفحهزبان خارجی (۳)بالای صفحهزبان خارجی (۳)بالای صفحه
شنبه۱۳۹۸/۳/۱۸حسابان (۲)زیست شناسی (۳)فلسفه (۲)فلسفه (۲)
دو شنبه 1398/3/20شیمی (۳)شیمی (۳)عربی (۳) (زبان تخصصی رشته )تاریخ (۳)( تخصصی رشته )
چهار شنبه۱۳۹۸/۳/۲۲سلامت وبهداشتسلامت وبهداشتسلامت وبهداشتسلامت وبهداشت
شنبه۱۳۹۸/۳/۲۵ریاضیات گسستهجامعه شناسی (۳)اصول عقاید (۳)

شهریور ۹۸

دروس عمومی مشترکزبان های خارجی
تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن) زبان آلمانی(۳)
زبان فرانسه (۳)
تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (ارامنه)زبان انگلیسی(۳)
تعلیمات دینی(۳)(دینی،اخلاق وقرآن)(اقلیت زرتشتی) زبان انگلیسی (ویژه ناشنوایان)
تعلیمات دینی(۳)(دینی،اخلاق وقرآن)(اقلیت کلیمی) 
تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)(اقلیت آشوری) 
ساعت امتحان۸ صبح
رشته تحصیلی روزتاریخ امتحانریاضی فیزیکعلوم تجربیادبیات وعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
شنبه۱۳۹۸/۶/۲تعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)بالای صفحهتعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)بالای صفحهتعلیمات دینی (۳)(دینی،اخلاق وقرآن)علوم و معارف قرآنی (۳)
دو شنبه۱۳۹۸/۶/۴ریاضیات گسستهریاضی (۳)فلسفه (۲)فلسفه (۲)
چهارشنبه۱۳۹۸/۶/۶شیمی (۳)شیمی (۳)عربی (۳) (زبان تخصصی رشته )تاریخ (۳)( تخصصی رشته )
پنج شنبه۱۳۹۸/۶/۷فارسی (۳)فارسی (۳)فارسی (۳)فارسی (۳)
شنبه۱۳۹۸/۶/۹حسابان (۲)زیست شناسی (۳)تاریخ (۳)عربی (۳)(زبان تخصصی رشته )
یک شنبه۱۳۹۸/۶/۱۰سلامت وبهداشتسلامت وبهداشتسلامت وبهداشتسلامت وبهداشت
سه شنبه۱۳۹۸/۶/۱۲زبان خارجی (۳)بالای صفحهزبان خارجی (۳)بالای صفحهزبان خارجی (۳)بالای صفحهزبان خارجی (۳)بالای صفحه
چهارشنبه۱۳۹۸/۶/۱۳علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی (۳)احکام (۳)
شنبه۱۳۹۸/۶/۱۶فیزیک (۳)فیزیک (۳)ریاضی و آمار (۳)ریاضی و آمار (۳)
یک شنبه۱۳۹۸/۶/۱۷عربی ، زبان قرآن (۳)عربی ، زبان قرآن (۳)جغرافیا (۳)اصول عقاید (۳)
شنبه۱۳۹۸/۶/۲۳هندسه (۳)علوم و فنون ادبی (۳)علوم و فنون ادبی (۳)