انتشارات موج دانش

بازم بندی زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم

بارم بندی زیس تشناسی ۱ پایه دهم
دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۹۷ ۱۳۹۶
ارزشیابی از دانش آموزان در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.
ارزشیابی مستمر: معلم آن را براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانشآموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در
طول سال تحصیلی انجام میدهد. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانشآموز در هنگام انجام هر فعالیت
یا براساس پرسشهای کتبی و شفاهی انجام میشود. نمره این ارزشیابی برای هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( ۱۵ نمره
است.
) ارزشیابی پایانی: در سه نوبت به صورت آزمون کتبی انجام می شود . در نوبت اول ۱۵ نمره آن از قسمت اول کتاب ) تا صفحه ۱۴
طراحی شود . در نوبت دوم ۴ نمره از قسمت اول کتاب و ۱۴ نمره از قسمت دوم کتاب و در آزمون شهریورماه ۱۵ نمره از تمام کتاب
مطابق با جداول زیر طراحی گردد:

بارم بندی درس زیست شناسی ۲ پایه یازدهم دوره دوم متوسطه کد

سال تحصیلی ۹۷ ۱۳۹۶
ارزشیابی از دانش آموزان در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.
ارزشیابی مستمر: معلم آن را براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانشآموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در
طول سال تحصیلی انجام میدهد. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانشآموز در هنگام انجام هر فعالیت
یا براساس پرسشهای کتبی و شفاهی انجام میشود. نمره این ارزشیابی برای هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( ۲۱ نمره
است.
) ارزشیابی پایانی: در سه نوبت به صورت آزمون کتبی انجام می شود . در نوبت اول ۲۱ نمره آن از قسمت اول کتاب ) تا صفحه ۷۵
طراحی شود . در نوبت دوم ۱ نمره از قسمت اول کتاب و ۰۱ نمره از قسمت دوم کتاب و در آزمون شهریورماه ۲۱ نمره از تمام کتاب
مطابق با جداول زیر طراحی گردد:

بازم بندی زیست شناسی دوازدهم

ارزشیابی از دانش آموزان در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.
ارزشیابی مستمر: معلم آن را براساس بررسی فعالیت های گروهی یا انفرادی دانشآموزان در کلاس یا خارج از کلاس
و در طول سال تحصیلی انجام میدهد. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانشآموز در هنگام انجام هر
فعالیت یا براساس پرسشهای کتبی و شفاهی انجام میشود. نمره این ارزشیابی برای هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( ۲۵
نمره است.
) ارزشیابی پایانی: در دو نوبت به صورت آزمون کتبی انجام می شود . در نوبت اول ۲۵ نمره آن از قسمت اول کتاب ) تا صفحه ۶۲
طراحی شود . در نوبت دوم ۲۵ نمره از تمام کتاب مطابق با جدول زیر طراحی گردد:

نکات قابل توجه :
۵( نیم نمره نسبت به بارم فوق تغییر کند . / -۱ در کلیه امتحانات ، نمرات هر فصل می تواند) ۴
-۲ از مطالب مربوط به بیشتر بدانید ، واژه شناسی ، پاورقی ها و پیوست های آخرکتاب در آزمون ها سوال طراحی
نشود .
-۳ برخلاف کتاب های زیست شناسی ۱و ۲ برای فعالیت های کتاب زیست شناسی ۳ بارم جداگانه ای در نظر گرفته
نشده است طراحان محترم فعالیت ها و نتایج آن ها را نیز در طراحی سؤال هر فصل مد نظر قرار دهند.

بارم بندی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم دوره دوم متوسطه کد ۱۱۱۲۶۸
سال تحصیلی ۹۷ ۱۳۹۶

بارم بندی درس سلامت و بهداشت

ارزشیابی دانش اموزان در این درس مشتمل بر دو نوع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی است:
الف( ارزشیابی مستمر ) ۰۲ نمره(
در ارزشیابی مستمر، آموختهها و فعّالیتهای دانشآموزان در درس سلامت و بهداشت، در سه بخش ارزیابی میشود:
-۱ مشاهدات معلّم از میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی وکلاسی) ۱۵ نمره( شامل:
 ابراز علاقه نسبت به انجام فعالیت و مشارکت فعال در ان از طریق ارایه نظرات خود
 اظهار نظر درباره نظرات دیگران با ارایه دلایل
 بهره گیری از اطلاعات و تجربیات خود در ارتباط با فعالیت
 همکاری متقابل و برقرای ارتباط سازنده با اعضاء گروه )رعایت نظم و ترتیب، احترام و برخورد دوستانه و
منطقی(
-۲ بررسی نتایج کار دانش آموزان در کتاب درسی) ۴ نمره( شامل:
 تکمیل برگه های خود ارزیابیها ،
 پرکردن جداول ،
 پاسخ به سئوالات،
 محاسبه و اندازه گیری
-۳ بررسی کار پژوهشی دانش آموزان که در طول سال تحصیلی انجام میشود ) ۴ نمره( شامل:
 تعیین هدف پژوهش
 طراحی و اجرای صحیح مراحل انجام کار با مراجعه به معلم و دریافت بازخورد های لازم
 تهیه خلاصه گزارش پژوهش و نتایج آن
 آمادگی لازم برای ارایه شفاهی گزارش و پاسخ به سئوالات مرتبط با آن

ب( ارزشیابی پایانی) ۰۲ نمره(
بر اساس نتایج آزمون کتبی است که در پایان هر نوبت تحصیلی از دانش آموزان به عمل میآید.
آزمون نوبت اول و دوم

نحوه نمره گزاری درس سلامت و بهداشت در آزمون شهریور و دی ماه

نمره دانشآموزان لازمالتعلیم روزانه در آزمون شهریور و دی ماه ، شامل میانگین ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر و ۲۵
نمره آزمون پایانی خواهد بود. ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر براساس مشارکت دانش آموزان در گفت وگوهای
مطرحشده و فعالیت های کتاب ) فردی یا گروهی( و پاسخگویی به فعالیتهای خود ارزیابی، انفرادی و انجام
تحقیق و پژوهش در خارج از کلاس است و ۲۵ نمره آزمون پایانی براساس آزمونی با بارمبندی خرداد ماه انجام
خواهد شد.
ارزشیابی داوطلبان آزاد، بزرگسالان و آموزش از راه دور در درس سلامت و بهداشت
ارزشیابی دانشآموزان بزرگسال و آموزش از راه دور شامل ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر و ۲۵ نمره آزمون پایانی
خواهد بود.
نمره داوطلبان آزاد شامل بزرگسالان و دانشآموزان مدارس آموزش از راه دور ایرانی خارج از کشور )الکترونیکی(
که امکان حضور فیزیکی در مدرسه را ندارند، میانگین ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر براساس پاسخ گویی به فعالیتهای
کتاب اعم از فردی و گروهی که قاعدتا فرد به تنهایی به آ نها پاسخ خواهد داد و انجام تحقیق و پژوهش در
موضوعات مشخص شده در کتاب خواهد بود و ۲۵ نمره آزمون پایانی براساس آزمونی با بارمبندی پیشنهادی
خرداد ماه انجام میشود.
نمره دانشآموزان آموزش از راه دور داخل کشور که امکان حضور فیزیکی در چند جلسه در مدرسه را دارند،
شامل ۲۵ نمره ارزشیابی مستمر براساس مشا هده رفتار در جلسات حضوری و پاسخگویی به فعالیتهای کتاب
و انجام تحقیق و پژوهش خواهد