بودجه بندی دروس برای کنکور نظام جدید

جدول بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید ۹۸

مباحث پرتکرار زیست شناسیبودجه بندی زیست ۹۸
زیست شناسی دیروز، امروز و فردا۰
گوارش و جذب مواد۳
تبادلات گازی۲
گردش مواد در بدن۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳
از یاخته تا گیاه۳
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲
تنظیم عصبی۳
حواس۳
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۰
ایمنی۳
تقسیم یاخته۱
تولید مثل۳
تولید مثل نهاندانگان۲
پاسخ گیاهان به محرک ها۱
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۳
تغییر اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۱
از انرژی به ماده۲
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۲

جدول بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی نظام جدید ۹۸

مباحث پرتکرار شیمیبودجه بندی شیمی ۹۸
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

جدول بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی نظام جدید ۹۸

مباحث پرتکرار فیزیک تجربیبودجه بندی فیزیک ۹۸
فیزیک و اندازه گیری۱
کار،انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما و گرما۳
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۳
مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی۳
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

جدول بودجه بندی سوالات ریاضی کنکور تجربی نظام جدید ۹۸

مباحث پرتکرار ریاضی تجربیبودجه بندی ریاضی ۹۸
مجموعه، الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله ها و نامعادله ها۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

جدول بودجه بندی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

فصول پرتکرار زمین شناسیبودجه بندی زمین شناسی ۹۸
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵
منابع معدنی، زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی۳
منابع آب و خاک۴
زمین شناسی و سازه های مهندسی۳
زمین شناسی و سلامت۴
پویایی زمین۳
زمین شناسی ایران۳

جدول بودجه بندی سوالات عربی کنکور تجربی نظام جدید ۹۸

مبحثبودجه بندی عربی ۹۸
ترجمه و مفاهیم۱۰
مفهوم لغات۱
درک مطلب۴
تحلیل صرفی۳
حرکت گذاری۱
جمع مکسر-متضاد-مترادف۱
قواعد۵

از سایت سه گام دات کام

جدول بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی نظام جدید ۹۸