انتشارات موج دانش

آموزش های پایه یازدهم تجربی از شبکه آموزش صدا و سیما


زیست شناسی۲ پایه ١١ تجربی / ۲۴ فروردینیک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹  1

فیزیک پایه یازدهم : القای الکترومغناطیسی / ۲۲ فروردینجمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹  19

فارسی پایه یازدهم : درس چهاردهم / ۲۱ فروردینپنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹  29

عربی پایه ۱۱ : حل تمرین درس ۷ / ۱۹ فروردینسه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹  47

زبان انگلیسی پایه یازدهم : درس سوم / ۱۸ فروردیندو شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹  37

شیمی پایه یازدهم : واکنش پلیمری شدن / ۱۸ فروردیندو شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹  23

فیزیک پایه ۱۱ : فصل ۳ / ۱۷ فروردینیک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹  18

زمین شناسی پایه ۱۱ : فصل ششم / ۱۵ فروردینجمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹  13

ریاضی پایه ۱۱ : توابع لوگاریتمی / ۱۵ فروردینجمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹  26

زیست شناسی پایه ۱۱ : فصل هشت – ۱۴ فروردینپنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹  21

ریاضی ۲ تجربی پایه ۱۱ : درس پنجم – ۱۴ فروردینپنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹  17

فارسی ۳ پایه ۱۱ : درس چهاردهم – ۱۴ فروردینپنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹  16

زمین شناسی پایه ۱۱ : فصل هفتم / ۱۳ فروردینچهار شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹  31

عربی پایه ۱۱: درس هفتم / ۱۲ فروردینسه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹  47

انگلیسی پایه ۱۱ درس سه / ۱۱ فروردیندو شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹  24

فیزیک پایه ۱۱ : مغناطیس / ۱۰ فروردینیک شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹  19

زمین شناسی پایه ۱۱ : فصل پنجم / ۱۰ فروردینیک شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹  14

زیست شناسی پایه ۱۱ : فصل هفتم / ۹ فروردینشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹  24

زیست شناسی پایه ۱۱ : فصل پنجم / ۸ فروردینجمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹  32

فیزیک پایه ۱۱ : بخش مغناطیس / ۸ فروردینجمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹  26

ادبیات فارسی پایه ۱۱ : فصل دوازدهم / ۷ فروردینپنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹  51

شیمی پایه ۱۱ : فصل سوم / ۷ فروردینپنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹  38

فیزیک پایه ۱۱ : مغناطیس / ۷ فروردینپنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹  22

شیمی پایه ۱۱ : فصل دوم / ۶ فروردینچهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹  30

عربی پایه ۱۱ / ۵ فروردینسه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹  42

شیمی پایه ۱۱ : فصل دوم / ۵ فروردینسه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹  37

زبان انگلیسی پایه ۱۱ : گرامر / ۴ فروردیندو شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹  94

ریاضی پایه ۱۱ : فصل پنجم / ۴ فروردیندو شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹  20

ریاضی پایه ۱۱ تجربی : کاربرد مشتق / ۱ فروردینجمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹  50

نگارش پایه ۱۱ : درس پنجم / ۲۹ اسفندپنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸  54

شیمی ۲ پایه ۱۱ : سرعت متوسط واکنش / ۲۹ اسفندپنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸  48

ریاضی پایه ۱۱ تجربی : تابع نمایی/ ۲۸ اسفندپنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸  32

فارسی۲ پایه یازدهم تمام رشته هاچهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸  52

زبان انگلیسی۲ پایه ۱۱ تمام رشته ها / ۲۸ اسفندچهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸  67

انسان و محیط زیست پایه ۱۱ : درس ۶ تنوع زیستی / ۲۷ اسفندسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸  62

ریاضی ۲ پایه ۱۱ تجربی / ۲۷ اسفندسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸  48

عربی ۲ پایه ۱۱ تجربی و ریاضی / ۲۶ اسفنددو شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸  38

عربی ۲ پایه ۱۱ تجربی و ریاضی / ۲۶ اسفنددو شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸  32

زیست ۲ پایه یازدهم تجربی / ۲۵ اسفندیک شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸  92

فیزیک پایه ۱۲ فوتو الکتریک /۲۵ اسفندیک شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸  31

تاریخ پایه ۱۱ :ربع قرن سیطره آمریکا بر ایران / ۲۴ اسفندشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸  41

زمین شناسی پایه ۱۱ رشته های ریاضی و تجربی / ۲۴ اسفندشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸  47

فیزیک ۲ پایه ۱۱ تجربی : فصل ۳ / ۲۳ اسفندجمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸  87

نگارش ۲ پایه ۱۱ : درس ۵ / ۲۲ اسفندپنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸  62

شیمی ۲ پایه ۱۱ : فصل ۲ / ۲۲ اسفندپنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸  77

فارسی ۲ پایه یازدهم : ادبیات حماسی / ۲۱ اسفندچهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸  205

زبان خارجی ۲ پایه ۱۱همه رشته ها : مکالمه درس ۳ / ۲۱ اسفندچهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸  122

زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ / ۲۱ اسفندچهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸  58

انسان و محیط زیست / پایه ۱۱ / ۲۰ اسفندسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸  98

ریاضی پایه ۱۱ تجربی / فصل ۵ / ۲۰ اسفندسه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸  90

عربی / پایه ۱۱ / درس ۶ / ۱۹ اسفنددو شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸  194

زیست شناسی ۲ / پایه ۱۱ / تقسیم یاخته / ۱۸ اسفندیک شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸  150

انگلیسی / پایه ۱۱ / درس ۳ / ۱۷ اسفندشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸  254

تاریخ / پایه ۱۱ / درس ۱۴ ( کودتای ۲۸ مرداد) / ۱۷ اسفندشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸  163

زبان انگلیسی / پایه ۱۱ / درس ۳ / مکالمه / ۱۵ اسفندپنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸  327

فیزیک ۲ پایه ۱۱ تجربی / ۱۵ اسفندپنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸  281

شیمی ۲/ پایه ۱۱ متوسطه/ آهنگ واکنش / ۱۴ اسفندچهار شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸  404

زبان انگلیسی پایه ۱۱ متوسطه ۱۲ اسفنددو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸  792

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.