انتشارات موج دانش

تدریس های آقای حسین زیرک (دبیر زیست شناسی شهرستان ارومیه)

زیست شناسی دهم

آموزش زیست شناسی ۱۰ فصل ۵ گفتار ۳ – تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانوران (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

 

آموزش زیست شناسی ۱۰ فصل ۵ گفتار ۲ – تشکیل ادرار و تخلیه آن (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

 
 

آموزش زیست شناسی ۱۰ فصل ۵ گفتار ۱ – هم ایستایی و کلیه ها – بخش ۲ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

 

آموزش زیست شناسی ۱۰ فصل ۵ گفتار ۱ – هم ایستایی و کلیه ها – بخش ۱ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

زیست شناسی یازدهم

آموزش زیست شناسی ۱۱ فصل ۷ گفتار ۱ – دستگاه تولیدمثلی مرد – بخش ۲ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

آموزش زیست شناسی ۱۱ فصل ۷ گفتار ۱ – دستگاه تولیدمثلی مرد – بخش ۱ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

زیست شناسی دوازدهم

آموزش زیست شناسی ۱۲ فصل ۷ گفتار ۲ – کاربردهای زیست فناوری – بخش ۲ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

آموزش زیست شناسی ۱۲ فصل ۷ گفتار ۲ – کاربردهای زیست فناوری – بخش ۲ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

آموزش زیست شناسی ۱۲ فصل ۷ گفتار ۳ – کاربردهای زیست فناوری – بخش ۱ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

آموزش زیست شناسی ۱۲ فصل ۷ گفتار ۲ – فناوری مهندسی پروتئین وبافت – بخش ۲ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

آموزش زیست شناسی ۱۲ فصل ۷ گفتار ۲ – فناوری مهندسی پروتئین و بافت – بخش ۱ (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir

آموزش زیست شناسی ۱۲ فصل ۷ گفتار ۱ – زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مدرس: حسین زیرک) mojedanesh.ir1پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.