انتشارات موج دانش

هم ایستایی و کلیه ها صفحه 69 تا 70

 • گرچه ما انسان ها در خشکی زندگی می کنیم اما یاخته های ما با محیط مایع در ارتباط اند.
 • آنچه دربارۀ محیط مایع – اطراف یاخته های بدن – حائز اهمیت است، مشابه بودن غلظت آن با غلظت درون یاخته ها یا به عبارت
 • دقیق تر مشابه بودن فشار اسمزی آنهاست.
 • اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر یا غلیظ تر از یاخته ها باشد، تهدیدی جدی برای ادامۀ حیات ما خواهد بود؛ چون ممکن است به ورود بیش از حد آب به یاخته یا خروج آب از آن منجر شود.
 • اگر در یک روز گرم تابستانی ورزش کنید، عرق می کنید و احتمالاً متوجه خواهید شد که از مقدار ادرار شما کاسته خواهد شد. می دانید چرا؟ چون بدن شما در نتیجۀ عرق کردن، آب از دست می دهد و بنابراین مقدار ادرار را کاهش می دهد تا آب از دست رفته را جبران کند.
 • کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید و مواد دفعی نیتروژن دار از جمله مواردی اند که ادامۀ حیات را تهدید می کنند.
 • حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت (هم ایستایی(، برای تداوم حیات، ضرورت دارد.
 • اگر وضعیت درونی بدن از تعادل خارج شود، بعضی مواد، بیش از حدِ لازم یا کمتر از حدِ لازم به یاخته ها می رسند.
 • بسیاری از بیماری ها درنتیجۀ برهم خوردن هم ایستایی پدید می آیند.
 • کلیه ها در هم ایستایی نقش اساسی دارند.
 • حفظ تعادل آب، اسید باز، یون ها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار، از جمله وظایف کلیه هستند.