انتشارات موج دانش

ساختار درونی کلیه صفحه 71

ساختار درونی کلیه + نفرون

 • در برش طولی کلیه، سه بخش مشخص دیده می شود که از بیرون به درون عبارت اند از بخش قشری، بخش مرکزی و لگنچه.
 • شکل 3 : برش طولی کلیه
 • در بخش مرکزی کلیه، تعدادی ساختار هرمی شکل دیده می شود که هرم های کلیه نام دارند.
 • قاعدۀ هرم های کلیه به سمت بخش قشری و رأس آنها به سمت لگنچه است.
 • هر هرم کلیه و ناحیۀ قشری مربوط به آن را، یک لَپ کلیه می نامند.
 • لگنچه، ساختاری شبیه به قیف دارد.
 • ادرار تولید شده، به لگنچه وارد و به میزنای هدایت می شود تا کلیه را ترک کند.
 • فعّالیت تشریح کلیۀ گوسفند: برای تشریح کلیه، اگر چربی های اطراف آن کنده نشده باشد بهتر است.
 • فعّالیت تشریح کلیۀ گوسفند: در بین چربی های اطراف کلیه میزنای، سرخرگ و سیاهرگ کلیه را تشخیص دهید.
 • فعّالیت تشریح کلیۀ گوسفند:  کپسول کلیه با بریدن قسمتی از آن، به راحتی جدا می شود.
 • فعّالیت تشریح کلیۀ گوسفند:  در وسط لگنچه، منفذ میزنای مشخص است. با وارد کردن گمانه و جلو بردن آن درون میزنای، می توانید اطمینان پیدا کنید که میزنای را درست تشخیص داده اید.
 • شکل فعّالیت تشریح کلیۀ گوسفند
 • هر کلیه از حدود یک میلیون گُردیزه تشکیل شده است که فرایند تشکیل ادرار در آنها انجام می شود.
 • ابتدای گُردیزه شبیه قیف است و کپسول بومن نام دارد.
 • ابتدای گُردیزه شبیه قیف است و کپسول بومن نام دارد. ادامۀ گُردیزه، لوله ای شکل است و در قسمت هایی از طول خود، پیچ خوردگی هایی دارد.
 • ادامۀ گُردیزه، لوله ای شکل است و در قسمت هایی از طول خود، پیچ خوردگی هایی دارد و بر این اساس، به قسمت های مختلفی نام گذاری می شود. این قسمت ها به ترتیب عبارت اند از لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، قوس هنله که U  شکل است و لولۀ پیچ خوردۀ دور که گُردیزه را به مجرای جمع کننده متصل می کند.
 • شکل 4 : گُردیزه و مجرای جمع کننده
 • منشأ ادرار از خون است.
 • منشأ ادرار از خون است و بنابراین بین گُردیزه و رگ های خونی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
 • با توجه به اینکه تبادل مواد از طریق مویرگ ها رخ می دهد در کلیه نیز شبکه های مویرگی را می بینیم.
 • دو شبکۀ مویرگی در ارتباط با گُردیزه مشاهده می شود. اوّلی به نام کلافک (گلومرول) که درون کپسول بومن قرار دارد و دومی به نام دورِ لوله ای که اطراف قسمت های دیگر گُردیزه را فراگرفته است.
 • شبکه مویرگی اوّل کلیه، کلافک (گلومرول) نام داشته و درون کپسول بومن قرار دارد.
 • شبکه مویرگی دوم کلیه شبکه مویرگی دورِ لوله ای نام دارد که اطراف قسمت های دیگر گُردیزه – غیر از کپسول بومن – را فراگرفته است.
 • به هر کلیه، یک سرخرگ وارد می شود.
 • به هر کلیه، یک سرخرگ وارد می شود انشعابات این سرخرگ از فواصل بین هرم ها عبور می کند و در بخش قشری به سرخرگ های کوچک تری تقسیم می شود. انشعاب انتهایی این سرخرگ ها، سرخرگ آوران نامیده می شود.
 • خون از طریق سرخرگ آوران به کلافک وارد می شود و از طریق سرخرگ وابران آن را ترک می کند.
 • سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده و قوس هنله، شبکۀ مویرگی دورِ لوله ای را می سازد.
 • مویرگ های شبکه مویرگی دورِ لوله ای به یکدیگر می پیوندند و سیاهرگ های کوچکی به وجود می آورند که پس از عبور از فواصل بین هرم ها سرانجام سیاهرگ کلیه را می سازند.
 • سیاهرگ کلیه، خون را از کلیه بیرون می برد.
 • شکل 5 : شبکه های مویرگی مرتبط با گردیزه