انتشارات موج دانش

تراوش صفحه 73

فرایند تشکیل ادرار، شامل سه مرحله تراوش، بازجذب و ترشح است.

شکل 6 : فرایند تشکیل ادرار

تراوش، نخستین مرحلۀ تشکیل ادرار است.

در مرحله تراوش، بخشی از خوناب در نتیجۀ فشار خون از کلافک خارج شده به کپسول بومن وارد می شوند. این فرایند را تراوش می نامند.

هم ساختار کلافک و هم ساختار کپسول بومن برای تراوش متناسب شده است.

مویرگ های کلافک از نوع منفذ دار هستند و بنابراین امکان خروج مواد از آنها به خوبی فراهم است.

مولکول های بزرگ نمی توانند وارد کپسول بومن شوند.

برای اینکه فشارِ تراوشی به حدکافی زیاد باشد ساز وکار ویژه ای در نظر گرفته شده است. قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران است و این، فشار تراوشی را در مویرگ های کلافک افزایش می دهد.

شکل 7 : کلافک درون کپسول بومن

اطراف کلافک را کپسول بومن احاطه کرده است.

کپسول بومن شامل دو دیواره است؛ یکی بیرونی و دیگری درونی.

دیوارۀ بیرونی کپسول بومن از یاخته های پوششی سنگ فرشی ساده و دیوارۀ درونی که با کلافک در تماس است، از یاخته هایی به نام پودوسیت تشکیل شده است.

شکل 8 : دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن

هریک از پودوسیت ها رشته های کوتاه و پا مانند فراوانی دارد.

پودوسیت ها با پاهای خود اطراف مویرگ های کلافک را احاطه کرده اند.

شکاف های باریک متعددی که در فواصل بین پاهای پودوسیت وجود دارد به خوبی امکان نفوذ مواد را به دیوارۀ درونی فراهم می کند.

در تراوش، مواد براساس اندازه وارد گردیزه می شوند.