انتشارات موج دانش

تخلیه ادرار صفحه 74

تخلیۀ ادرار

ادرار پس از ساخته شدن در کلیه، از طریق میزنای به مثانه وارد می شود.

شکل 10  دستگاه دفع ادرار– آیا می توانید اجزای شکل را نام گذاری کنید؟

حرکت کرمی دیوارۀ میزنای، که نتیجۀ انقباضات ماهیچۀ صاف دیوارۀ آن است، ادرار را به پیش می راند.

پس از ورود – ادرار – به مثانه، دریچه ای که حاصل چین خوردگی مخاط مثانه روی دهانۀ میزنای است، مانع بازگشت ادرار به میزنای می شود.

مثانه، کیسه ای است ماهیچه ای که ادرار را موقتاً ذخیره می کند.

چنانچه حجم ادرار جمع شده در مثانه از حدِ مشخصی فراتر رود، کشیدگی دیوارۀ مثانه باعث فعال شدن سازوکار تخلیه ادرار می شود.

در محلِ اتصال مثانه به میزراه، بنداره ای قرار دارد که به هنگام ورود ادرار باز می شود. این بنداره، بنداره داخلی میزراه نام دارد.

بنداره داخلی میزراه، از نوع ماهیچۀ صاف و غیرارادی است.

بعد از بنداره داخلی میزراه، بنداره دیگری به نام بنداره خارجی میزراه وجود دارد که از نوع ماهیچۀ مخطط و ارادی است.

در نوزادان و کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاعِ آنان به طور کامل شکل نگرفته است، تخلیۀ مثانه به صورت غیرارادی صورت می گیرد.

شکل 9 : یاخته های ریزپرز دار لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک

شکل 10 : دستگاه دفع ادرار– آیا می توانید اجزای شکل را نام گذاری کنید؟