انتشارات موج دانش

در تک یاخته ای ها صفحه 76

در بسیاری از تک یاخته ای ها تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود.

در بسیاری از تک یاخته ای ها تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود. ولی در برخی دیگر مانند پارامسی، آبی که در نتیجۀ اسمز وارد می شود به همراه مواد دفعی توسط واکوئول های انقباضی دفع می شود.

در برخی تک سلولی ها مانند پارامسی، آبی که در نتیجۀ اسمز وارد می شود به همراه مواد دفعی توسط واکوئول های انقباضی دفع می شود.

شکل 11 : واکوئل انقباضی در پارامسی