انتشارات موج دانش

از یاخته تا گیاه صفحه 79

امروزه نهان دانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند.

گیاهان گرچه در جای خود ثابت اند؛ اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند.

گیاهان برخلاف جانوران نمی توانند برای تأمین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند و با احساس خطر، فرار یا به عامل خطر حمله کنند.

 گیاهان افزون بر اینکه منبع غذا برای مردم اند، تأمین کنندۀ مواد اولیۀ صنایعی، مانند داروسازی و پوشاک نیز هستند.

شکل درخت انجیر معابد

اگر از شما بپرسند که یاخته در گیاهان چه تفاوتی با یاخته در جانوران دارد، احتمالاً علاوه بر سبزدیسه (کلروپلاست(، دیواره را نیز نام می برید.

یاخته، اولین بار در بافت چوب پنبه، مشاهده شد

شکل 1 : میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک و آنچه مشاهده کرد.

چوب پنبه از یاخته های مرده تشکیل شده است.

یاخته های بافت چوب پنبه در مشاهده با میکروسکوپ به صورت مجموعه حفره هایی دیده می شوند که دیواره هایی آنها را از یکدیگر جدا کرده اند. این دیواره ها، دیوارۀ یاخته ای و تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مرده اند.

دیوارۀ یاخته ای تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مرده اند.

دیوارۀ یاخته ای در بافت های زندۀ گیاه، بخشی به نام پروتوپلاست را در بر می گیرد.

پروتوپلاست شامل غشا، سیتوپلاسم و هسته است.

شکل 2 : نوعی یاختۀ گیاهی