انتشارات موج دانش

فعالیت: تورژسانس و پلاسمولیز در یاخته های گیاهی صفحه 82

فعّالیت: برگ کلم بنفش را چند دقیقه در آب معمولی قرار دهید، چه اتفاقی می افتد؟ اکنون آن را به مدت چند دقیقه بجوشانید. چه

می بینید؟ مشاهدۀ خود را تفسیر کنید.

پروتئین، یکی دیگر از ترکیباتی است که در واکوئول ذخیره می شود.

گِلوتن یکی از پروتئین های است که در گندم و جو ذخیره می شود و برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد

شکل 7 : یاخته هایی که گلوتن در واکوئول آنها ذخیره شده است.