انتشارات موج دانش

سامانه بافتی صفحه 86

اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهان دانگان برش دهیم، سه بخش در آنها قابل تشخیص است؛ به هر یک از این بخش ها سامانۀ بافتی می گویند؛ زیرا هر سامانه از بافت ها و یاخته های گوناگونی تشکیل شده است؛

هر سامانه بافتی در نهاندانگان از بافت ها و یاخته های گوناگونی تشکیل شده است؛

پیکر گیاهان نهان دانه (گل دار) از سه سامانۀ بافتی به نام های پوششی، زمینه ای و آوندی تشکیل می شود.

شکل 11 : سه سامانۀ بافتی در گیاه

هر سامانۀ بافتی – در گیاهان – ، عملکرد خاصی دارد؛ مثلاً سامانۀ بافت پوششی، اندام ها را در برابر خطرهایی حفظ می کند که در محیط بیرون قرار دارند. به نظر شما عملکرد دو سامانۀ دیگر چیست؟