انتشارات موج دانش

سامانه بافت پوششی صفحه 86 تا 87

سامانۀ بافت پوششی، اندام ها را در برابر خطرهایی حفظ می کند که در محیط بیرون قرار دارند.

سامانه بافت پوششی سراسر اندام گیاه را می پوشاند و آن را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر، حفظ می کند؛ بنابراین عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد.

سامانۀ بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان روپوست نامیده می شود و معمولاً از یک لایه یاخته تشکیل شده است.

شکل ۱۲ : روپوست در برگ

سامانۀ بافت پوششی در اندام های مسنِ پیراپوست (پریدرم) نامیده می شود.

یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه است؛ پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه، نیز جلوگیری می کند و در حفظ گیاه در برابر سرما نیز نقش دارد.

یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه است؛ اما روپوست چگونه این کار را انجام می دهد؟

لایه ای روی سطح بیرونیِ یاخته های روپوست قرار دارد. این لایه پوستک نامیده می شود.

پوستک از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است.

پوستک از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است. یاخته های روپوستی این ترکیبات را می سازند.

بعضی گیاهان پوستک ضخیم دارند.

پوستک به علت لیپیدی بودن به کاهش تبخیر آب از سطح برگ کمک می کند.

بعضی یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه، کُرک و یاخته های ترشحی، تمایز می یابند.

شکل ۱۳ : الف) یاخته های نگهبان روزنه، ب) یاختۀ ترشحی و کُرک.

یاخته های نگهبان روزنه برخلاف یاخته های دیگر روپوست، سبزینه دارند.

تار کشنده در ریشه های جوان، از تمایز یاخته های روپوست ایجاد می شود.

روپوستِ ریشه، پوستک ندارد.

روپوستِ ریشه، پوستک ندارد. به نظر شما این ویژگی چه فایده ای دارد؟