انتشارات موج دانش

فعالیت: ساختار نخستین ساقه و ریشه صفحه 91 تا 92

فعّالیت ساختار نخستین ساقه و ریشه

شکل های زیر، ساختار نخستین ساقه و ریشه را در نوعی گیاه تک لپه و نوعی گیاه دو لپه نشان می دهد.

شکل فعالیت: ساختار نخستین ساقه در نوعی گیاه تک لپه

شکل فعالیت: ساختار نخستین ساقه در نوعی گیاه دو لپه

شکل فعالیت: ساختار نخستین ریشه در نوعی گیاه تک لپه

شکل فعالیت: ساختار نخستین ریشه در نوعی گیاه دو لپه

برای مشاهدۀ چگونگی قرارگیری سه سامانۀ بافتی در ساختار نخستین گیاه، باید از ریشه و ساقه، برش تهیه کنیم.

فعّالیت ساختار نخستین ساقه و ریشه: الف) با توجه به تصاویر، ساختار نخستین این گیاهان را با هم مقایسه کنید.

فعّالیت ساختار نخستین ساقه و ریشه: ب) برای مشاهدۀ ساختار نخستین ریشه و ساقه در گیاهان، با استفاده از میکروسکوپ نوری روش زیر را به کار گیرید. 1 – در شیشه ساعت مقداری آب مقطر بریزید. 2 – با استفاده از تیغ، برش های عرضی و نازک تهیه کنید و در شیشه ساعت قرار دهید. 3 – برش ها را با میکروسکوپ مشاهده کنید. برای مشاهده، ابتدا از بزرگنماییِ کم و سپس از بزرگنمایی بیشتر استفاده کنید.

فعّالیت ساختار نخستین ساقه و ریشه: برای مشاهدۀ بهتر برش های عرضی گیاه، می توانید برش ها را با یک یا دو رنگ، رنگ آمیزی کنید.

فعّالیت ساختار نخستین ساقه و ریشه: برای رنگ آمیزی برش های گیاهی به محلول رنگ بر، یا سفیدکننده، استیک اسید یک درصد (یا سرکه سفید رقیق شده(، رنگ کارمن زاجی و آبی متیل نیاز دارید.

فعّالیت ساختار نخستین ساقه و ریشه: برای رنگ آمیزی، برش ها را به ترتیب در هر یک از محلول های زیر قرار دهید. آب مقطر، محلول رنگ بر ( 15 تا 20 دقیقه(، آب مقطر، استیک اسید رقیق (1 تا 2 دقیقه(، آب مقطر، آبی متیل ( 1 تا 2 دقیقه(، آب مقطر، کارمن زاجی ( 20 دقیقه(، آب مقطر .