انتشارات موج دانش

جذب و انتقال مواد در گیاهان صفحه 97 تا 98

بیشتر گیاهان می توانند به وسیلۀ فتوسنتز، بخشی از مواد مورد نیاز خود مانند کربوهیدرات و در پی آن پروتئین و لیپید را تولید کنند؛ اما همچنان به مواد مغذّی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند.

گیاهان، مواد مغذّی مانند آب و مواد معدنی را به کمک اندام های خود، به ویژه ریشه ها جذب می کنند.

گیاهان، مواد مورد نیاز را از هوا، آب یا خاک اطراف خود جذب می کنند.

کربن دی اکسید یکی از مهم ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب می کنند.

کربن، اساس مادۀ آلی و بنابراین یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است.

کربن دی اکسید به همراه سایر گازها از طریق روزنه ها وارد فضاهای بین یاخته ای گیاه می شود. مقداری از کربن دی اکسید هم با حل شدن در آب، به صورت بی کربنات در می آید که می تواند توسط گیاه جذب شود.

سایر مواد مغذی – غیر از کربن دی اکسید – هم بیشتر از طریق خاک جذب می شوند.