انتشارات موج دانش

خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان صفحه 98

خاک، ترکیبی از مواد آلی، غیرآلی و ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) است.

خاک های مناطق مختلف به علت تفاوت در ترکیبات (مواد آلی، غیرآلی و ریزاندامگان ها)، توانایی متفاوتی در نگهداری آب، مقدار هوای خاک و pH و مواد معدنی دارند.

گیاخاک (هوموس(، لایه سطحی خاک است و به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آنها تشکیل شده است.

گیاخاک، با داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود نگه می دارند و در نتیجه مانع از شست وشوی این یون ها می شوند. گیاخاک همچنین باعث اسفنجی شدن حالت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.

ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرایندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند.

ذرات غیرآلی خاک از اندازۀ بسیار کوچک رس تا درشت شن و ماسه را شامل می شوند.

تغییرات متناوب یخ زدن و ذوب شدن، که باعث خرد شدن سنگ ها می شود، نمونه ای از اثر هوازدگی فیزیکی است.

اسیدهای تولید شده توسط جانداران و نیز ریشۀ گیاهان هم می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.

خاک های مختلف، ذراتی با اندازه های مختلف دارند.

فعّالیت: خاک های مختلف، ذراتی با اندازه های مختلف دارند. تحقیق کنید که رشد ریشۀ گیاهان در خاک های رسی و ماسه ای با چه چالش ها و فرصت هایی روبه روست؟