انتشارات موج دانش

جذب فسفر صفحه 99

فسفر از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن، رشد گیاهان را محدود می کند.

گیاهان، فسفر (P) فسفر مورد نیاز خود را به صورت یون های فسفات از خاک به دست می آورند.

گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دلایل، این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود.

برخی گیاهان برای جبران غیرقابل دسترس بودن فسفر خاک، شبکۀ گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای تار کشندۀ بیشتر ایجاد می کنند که جذب را افزایش می دهد.