انتشارات موج دانش

قارچ ریشه ای صفحه 102

گیاهان شیوه های شگفت انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر دارند. 1 – قارچ ریشه ای، 2 – همزیستی گیاه با تثبیت کننده های نیتروژن 3 – گیاهان حشره خوار 4 – گیاهان انگل

گیاهان با بعضی از جانداران ارتباط همزیستی برقرار می کنند. از مهم ترین انواع این همزیست ها، قارچ ریشه ای ها (میکوریزا) و باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند.

یکی از معمول ترین سازگاری ها – ی گیاهان – برای جذب آب و مواد مغذّی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن قارچ ریشه ای گفته می شود.

حدود 90 درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند.

قارچ ها – ی همزیستی با گیاهان – در سطح ریشه زندگی می کنند. رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستد که تبادل مواد را با آن انجام می دهند.

در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشۀ گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند.

پیکر رشته ای و بسیار ظریف قارچ ها، نسبت به ریشۀ گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است و می تواند مواد معدنی بیشتری را جذب کند.

شکل ۴ قارچ ریشه ای: الف) طرح سادۀ نوعی قارچ ریشه ای که غلافی را روی ریشۀ گیاه تشکیل می دهد. بخش کوچکی از قارچ به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می کند.

شکل ۴ قارچ ریشه ای: ب) مقایسۀ دو گیاه که یکی با کمک قارچ ریشه ای (چپ) و دیگری بدون آن (راست(و  در وضعیت برابر محیطی رشد کرده است.