انتشارات موج دانش

گیاهان حشره خوار صفحه 104

گیاهان حشره خوار فتوسنتزکننده اند،

گیاهان حشره خوار فتوسنتزکننده اند، ولی در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند.

در گیاهان حشره خوار برخی برگ ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است.

گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است.

شکل ۷ : توبره واش

گیاه توبره واش که از گیاهان حشره خوار است در تالاب های شمال کشور می روید.

گیاه توبره واش، حشرات و لارو آنها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می کشد و سپس گوارش می دهد.

شکل ۸ : چند نوع گیاه حشره خوار.