انتشارات موج دانش

تعریق صفحه 109

شکل 17 : تعریق در گیاهان

در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش می یابد، یاخته های درون پوست همچنان به پمپ کردن یون های معدنی به درون استوانۀ آوندی ادامه می دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه ای به برگ ها می رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبۀ برگ های بعضی گیاهان علفی خارج می شود که به آن تعریق می گویند.

اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه ای به برگ ها می رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبۀ برگ های بعضی گیاهان علفی خارج می شود که به آن تعریق می گویند.

شرایط محیطی ایجادکنندۀ تعریق مشابه شرایط ایجاد شبنم است.

گرچه شرایط محیطی ایجادکنندۀ تعریق مشابه شرایط ایجاد شبنم است، این دو پدیده را نباید با هم اشتباه گرفت.

تعریق از ساختارهای ویژه ای به نام روزنه های آبی انجام می شود و نشانۀ فشار ریشه ای است.

روزنه های آبی همیشه باز هستند.

محل روزنه های آبی انتها یا لبۀ برگ هاست.