زیست دهم

زیست شناسی دهم
فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا
فصل 1: زیست شناسی ،دیروز، امروز و فردا
گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
گفتار 2: زیست شناسی نوین
گفتار 3: زیست شناسی در خدمت انسان
فصل 2: گوارش و جذب مواد
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری
گفتار 2: ساختار و عملکرد لوله گوارش
گفتار 3: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
گفتار 4: تنوع گوارش در جانداران
فصل 3: تبادلات گازی
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
گفتار 2: تهویه ششی
گفتار3: تنوع تبادلات گازی
فصل 4: گردش مواد در بدن
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
گفتار 2: رگ ها
گفتار 3: خون
گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید
فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید
گفتار 1: هم ایستایی و کلیه ها
گفتار 2: فرایندهای تشکیل ادرار
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
فصل 6: از یاخته تا گیاه
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی های یاخته ای
گفتار 2: سامانه بافتی
گفتار 3: ساختار گیاهان
فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان

فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1: تغذیه گیاهی
گفتار 2: جانداران موثر در تغذیه گیاهی
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان