انتشارات موج دانش

دورۀ جنسی در زنان (صفحه 103)

دورۀ جنسی در زنان، با قاعدگی یا عادت ماهانه شروع می شود.

در قاعدگی یا عادت ماهانه، دیوارۀ داخلی رحم همراه با رگ های خونی تخریب و مخلوطی از خون و بافت های تخریب شده از بدن خارج می شود.

عادت ماهانه با بلوغ جنسی آغاز می شود.

عادت ماهانه با بلوغ جنسی آغاز می شود ابتدا نامنظم، ولی کم کم منظم می شود.

نظم عادت ماهانه، مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن است.

معمولاً در زن های سالم بین 45 تا 50 سالگی عادت ماهانه متوقف می شود که این پدیده را یائسگی می نامند.

علت یائسگی از کار افتادن تخمدان هاست که زودتر از بقیۀ دستگاه های بدن پیر می شوند.

دوره باروری و تولیدمثلی در زن حدود 30 تا 35 سال است. تغذیۀ نامناسب، کار زیاد و سخت، فشار روحی و جسمی به گونه ای چشمگیر از طول این مدت می کاهد.

فعّالیت 3 – شروع یائسگی همراه با علائمی است. در مورد علائم این دوره و روش های کاهش بروز این علائم، تحقیق کرده و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.