انتشارات موج دانش

چرخه تخمدانی (صفحه 104 تا 105)

در جنس ماده، نوسانات هورمونی دو رویداد چرخه ای را پدید می آورد، این دو چرخۀ وابسته به هم در تخمدان ها و رحم انجام می شود.

چرخۀ تخمدانی، زما نبندی بالغ شدن مام یاخته را در تخمدان تنظیم و چرخۀ رحمی، رحم را برای بارداری آماده می کند.

در تخمدان مام یاخته به همراه یاخته های اطرافشان انبانک را تشکیل می دهند که از دورۀ جنینی در تخمدان ها وجود دارند.

در هر دورۀ جنسی یکی از انبانک هایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد.

در هر دورۀ جنسی یکی از انبانک هایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد. لایه های یاخته ای این انبانک تکثیر و حجیم می شوند و از یک سو شرایط رشد و نمو مام یاخته درون انبانک را فراهم و از سوی دیگر هورمون استروژن را ترشح می کنند که با رشد انبانک میزان آن افزایش می یابد.