انتشارات موج دانش

تشکیل بیش از یک جنین (صفحه 111)

تشکیل بیش از یک جنین

در حین تقسیمات اولیۀ تخم ممکن است یاخته های بنیادی از هم جدا شوند، یا تودۀ درونی بلاستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود. در این حالت، بیش از یک جنین شکل می گیرند که این جنین ها همسان اند. اگر این جنین ها کاملاً از هم جدا نشوند، به هم چسبیده متولد می شوند.

ممکن است تخمدان های یک فرد در یک دوره بیش از یک مام یاختۀ ثانویه آزاد کنند و دو یا چند لقاح انجام شود. در این حالت، اگر مراحل رشد و نمو در آنها کامل شود، دوقلو یا چند قلوهای ناهمسان متولد می شوند که ممکن است شباهتی به هم نداشته و حتی از لحاظ جنسیت هم متفاوت باشند.

شکل 16 – دو قلوهای الف) ناهمسان و ب) همسان

فعّالیت 6 : 1 – دوقلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟

فعّالیت 6 : 2 – دوقلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایرصفات ظاهری نسبت به هم چگونه اند؟

فعّالیت 6 : 3 – در مورد اثر انگشت دو قلو های همسان و ناهمسان اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

ممکن است در بعضی از زنان یا مردان، یاختۀ جنسی تولید نشود یا به دلایلی بین زامه و تخمک، لقاح موفقی انجام نشود. در این صورت، موضوع ناباروری مطرح می شود که با روش ها و کمک فنّاوری، بعضی از آنها را برطرف می کنند.

فعّالیت 7 – مادران باردار ممکن است تا پایان هفتۀ چهارم بعد از لقاح هنوز از بارداری خود مطلع نباشند. با توجه به زمان های چرخۀ قاعدگی به نظر شما این مادران از نظر قاعدگی در چه وضعیتی هستند؟