انتشارات موج دانش

صوت نگاری (سونوگرافی) (صفحه 112 تا 113)

در روش تشخیصی صوت نگاری (سونوگرافی)، از امواج صوتی با بسامد (فرکانس) بالا استفاده می کنند. این امواج برخلاف اشعۀ X که در رادیولوژی از آن استفاده می شود، برای جنین ضرری ندارد.

در صوت نگاری (سونوگرافی) امواج را با کمک دستگاهی به درون بدن می فرستند و بازتاب آنها را دریافت کرده به صورت تصویر ویدئویی نشان می دهند.

تشخیص بارداری در ماه اوّل، اندازه گیری ابعاد جنین برای تعیین سن، جنسیت جنین، سالم بودن جنین از لحاظ حرکتی و عملکرد بعضی از اندام ها مثل قلب از جمله مواردی است که در صوت نگاری، مشخص می شود.