انتشارات موج دانش

نحوۀ لقاح (صفحه 115)

لقاح خارجی و داخلی

اساس تولیدمثل جنسی در همۀ جانوران مشابه است، ولی در چگونگی انجام، مراحل آن و حفاظت و تغذیۀ جنین، تفاوت هایی وجود دارد.

در آبزیان مثل ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی لقاح خارجی دیده می شود.

در لقاح خارجی، والدین گامت های خود را در آب می ریزند و لقاح در آب صورت می گیرد.

در لقاح خارجی: برای افزایش احتمال برخورد گامت ها، والدین تعداد زیادی گامت را هم زمان وارد آب می کنند.

در لقاح خارجی: برای هم زمان شدن ورود یاخته های جنسی به آب عوامل متعددی دخالت دارد از جمله دمای محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده یا بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها.

شکل 18 رقص عروسی ماهی ها

لقاح داخلی در جانوران خشکی زی و بعضی آبزیان دیده می شود.

در لقاح داخلی، زامه وارد دستگاه تولیدمثلی فرد ماده می شود و لقاح در بدن ماده انجام می شود. در اسبک ماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می کند. لقاح در بدن نر انجام می شود و جنس نر، جنین ها را در بدن خود نگه میدارد، پس از طی مراحل رشد و نموی، نوزادان متولد می شوند.

انجام لقاح داخلی، نیازمند دستگاه های تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته است.

در اسبک ماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می کند. لقاح در بدن نر انجام می شود و جنس نر، جنین ها را در بدن خود نگه میدارد، پس از طی مراحل رشد و نموی، نوزادان متولد می شوند.