انتشارات موج دانش

نر ماده (هرمافرودیت) (صفحه 116)

در جانوران نرماده (هرمافرودیت)، یک فرد هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد. مثل: 1 – کرم های پهن مثل کرم کبد و 2 – کرم های حلقوی، مثل کرم خاکی

در کرم های پهن مثل کرم کبد، هر فرد تخمک های خود را بارور می کند.

شکل 20 الف – کرم کبد

شکل 20 – ب) کرم خاکی

در کرم های حلقوی، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند، زامه های

هر کدام تخمک های دیگری را بارور می سازد.