انتشارات موج دانش

فنّاوری و تکثیر گیاهان (صفحه 123)

از فنّ کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه استفاده می شود.

در فنّ کشت بافت، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود. این محیط دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است. یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود. کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند.

در فن کشت بافت: محیط کشت، دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است.

در فن کشت بافت: یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود.

در فن کشت بافت: کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند.

همۀ مراحل کشت بافت در محیطی کاملاً سترون انجام می شود.

شکل 4 –  ایجاد گیاه از کال در کشت بافت.

فعّالیت 3 – فرض کنید از شما خواسته اند که با استفاده از یاخته های مجزای پارانشیمی، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته ها را از چه سامانۀ بافتی جدا می کنید و چگونه این کار را انجام می دهید؟