انتشارات موج دانش

هر گلی کامل نیست (صفحه 124 تا 125)

گل

هر گلی کامل نیست

گل ساختاری اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی است.

گلی – کامل – دارای گلبرگ،کاسبرگ، پرچم و مادگی است که روی بخشی به نام نهنج قرار دارند.

نهنج وسیع و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.

اجزای گل در چهار حلقۀ هم مرکز تشکیل می شوند. 1 – کاسبرگ ها در خارجی ترین حلقه قرار می گیرند. 2 – گلبرگ ها در حلقۀ دوم و معمولاً به رنگ های متفاوت وجود دارند. 3 – پرچم ها در حلقۀ سوم و 4 – مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند.

گلبرگ ها در حلقۀ دوم گل و معمولاً به رنگ های متفاوت وجود دارند. آیا میدانید رنگی بودن گلبرگ ها چه اهمیتی دارد؟

مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. در واقع برچه واحد سازندۀ مادگی است.

برچه واحد سازندۀ مادگی است.

در مادگی های چند برچه ای، ممکن است فضای مادگی با دیوارۀ برچه ها از هم جدا شوند.

فعّالیت 4 – چند نوع گل را با تعداد گلبرگ های چهار تا شش به کلاس بیاورید. الف) تک لپه یا دولپه ای بودن آنها را مشخص کنید. ب) تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست؟

شکل 5 – الف) گل در گیاه آلبالو

شکل 5 – ب) مادگی تک برچه ای و چند برچه ای

آیا در همۀ گل ها این چهار حلقه تشکیل می شوند؟ مشاهدۀ گل در گیاهان متفاوت نشان می دهد، چنین چیزی نیست.

گل ها را بر اساس وجود هر چهار حلقه یا نبودن بعضی حلقه ها در دو گروه گل های کامل یا ناکامل قرار می دهند.

گل هایی که هر دو حلقۀ پرچم و مادگی را داشته باشند، گل دو جنسی و آنهایی که فقط یکی از این حلقه ها را دارند، گل تک جنسی می نامند.

شکل 6 – گل های تک جنسی در گیاه کدو

مطالب مرتبط

بالای صفحه

بزرگترین گل ها؛
وزن بعضی از این گلها تا ۲۴ کیلوگرم و طولشان حدودا به دو متر می رسد. این گل زندگی انگلی دارد.یعنی خود را به گیاه میزبان چسبانده و بدین وسیله آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را بدست می آورد.
در زمان شکوفه این گیاه بوی بد و زننده ای همانند بوی گوشت فاسد از خود منتشر می کند که این بو باعث جلب حشرات و در نتیجه گرده افشانی این گیاه می شود.

بزرگترین گل
منبع مطلب: