انتشارات موج دانش

تشکیل یاخته های جنسی (صفحه 125 تا 126)

تشکیل گامت نر

در تولیدمثل جنسی از لقاح یاختۀ جنسی نر با یاختۀ جنسی ماده، تخم ایجاد می شود.

یاختۀ جنسی نر در گیاهانی مانند خزه، همانند یاختۀ جنسی نر در جانوران وسیلۀ حرکتی دارد و می تواند در قطره های آب یا رطوبتی که سطح گیاه را پوشانده، شنا کند و خود را به یاختۀ جنسی ماده برساند.

یاختۀ جنسی نر در گیاهان گل دار وسیلۀ حرکتی ندارد.

یاختۀ جنسی نر در گیاهان گل دار وسیلۀ حرکتی ندارد. بنابراین، در این گیاهان برای انتقال یاختۀ جنسی نر ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل می شود.

تشکیل گامت نر در گیاهان: کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دولاد دارند.

تشکیل گامت نر در گیاهان: از تقسیم کاستمان یاخته های دولاد کیسه های گرده، چهار یاختۀ تک لاد ایجاد می شود که در واقع گرده های نارس اند.

تشکیل گامت نر در گیاهان: هریک دانه های گرده نارس، با انجام دادن تقسیم رشتمان و تغییراتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شود.

دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

تشکیل گامت

تخمدان که به صورت بخشی متورم در گل دیده می شود، محل تشکیل تخمک هاست.

تخمک – در گیاهان نهان دانه – پوششی دو لایه ای دارد که یاخته های دولادی را در بر می گیرد. مجموع این یاخته ها، بافتی به نام بافت خورش را می سازند.

شکل 7 – تشکیل دانه های گرده و کیسۀ رویانی

تشکیل گامت ماده در گیاهان نهان دانه: یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم کاستمان چهار یاختۀ تک لادی ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می ماند که با تقسیم رشتمان، ساختاری به نام کیسۀ رویانی با تعدادی یاخته ایجاد می کند.

تشکیل گامت ماده در گیاهان نهان دانه: تخم زا و یاختۀ دو هسته ای از یاخته های کیسه رویانی اند که در لقاح با یاخته های جنسی نر شرکت می کنند.