انتشارات موج دانش

گرده افشانی و لقاح (صفحه 127 تا 128)

گرده افشانی و لقاح

گرده افشانی: با شکافتن دیوارۀ بساک، گرده ها رها می شوند.

شکل 8 – الف) شکوفایی بساک و رها شدن دانه های گرده؛

شکل 8 – ب) انواعی از دانه های گرده در مشاهده با میکروسکوپ الکترونی

گرده افشانی: دیوارۀ خارجی دانه های گرده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد.

گرده افشانی: دانه های گرده به وسیلۀ باد، آب و جانوران در محیط پراکنده و از گلی به گل دیگر منتقل می شوند.

به انتقال دانۀ گرده از بساک به کلاله گرده افشانی می گویند.

گرده افشانی: در صورتی که کلاله گرده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد می کند و از رشد آن لولۀ گرده تشکیل می شود.

گرده افشانی: لولۀ گرده به درون بافت کلاله و خامه نفوذ می کند و همراه با خود، دو زامه را که از تقسیم یاختۀ زایشی در لولۀ گرده ایجاد شده اند، به سمت تخمک و کیسه رویانی می برد.

شکل 9 مراحل تشکیل تخم اصلی و تخم ضمیمه

لقاح در گیاهان: از آمیزش یکی از زامه ها با یاختۀ تخم زا، تخم اصلی تشکیل می شود. این تخم به رویان نمو می یابد.

لقاح در گیاهان: تخم اصلی به رویان نمو می یابد.

لقاح در گیاهان: زامه دیگر با یاختۀ دو هسته ای آمیزش می یابد که نتیجۀ آن تشکیل تخم ضمیمه است. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام درونْ دانه (آندوسپرم) را ایجاد می کند.

لقاح در گیاهان: تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام درونْ دانه (آندوسپرم) را ایجاد می کند.

لقاح در گیاهان: درون دانه (آندوسپرم)، از یاخته های پارانشیمی ساخته شده و ذخیرۀ غذایی برای رشد رویان است.

– در تخمک نهاندانگان -، دو لقاح رخ می دهد، به همین علت گفته می شود که نهاندانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند.

در گیاهان: اگر هستۀ تخم ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپلاسم انجام نگیرد، بافتِ درون دانه به صورت مایع دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین بافتی است.

بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل، درون دانه ای است که در آن تقسیم سیتوپلاسم نیز انجام شده است.

شکل 10 – درون دانه در نارگیل به حالت مایع و جامد است