انتشارات موج دانش

گل ها و گرده افشان ها (صفحه 128 تا 129)

گل ها و گرده افشان ها

گل ها چه ویژگی هایی باید داشته باشند که جانوران را به سمت خود جلب کنند؟

جانورانی که گرده ها را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند، گرده افشان نامیده می شوند.

شکل 11 – گرده افشانی به وسیلۀ جانوران

پیکر جانوران گرده افشان، هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آغشته می شود و به این ترتیب، دانه های گرده را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند.

رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گل ها از عوامل جذب جانوران به سمت گل ها هستند.

زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آنها قند فراوانی داشته باشد؛

زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آنها قند فراوانی داشته باشد؛ همچنین این گل ها علائمی دارند که فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند.

شکل 12 – گل قاصد آن طور که ما می بینیم (الف) آن طور که زنبور می بیند (ب).

گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره اند.

شکل 13 – گل در درخت بلوط که گرده افشانی آن را باد انجام می دهد.

چرا تعداد گل در گیاهانی که گرده افشانی آنها را باد انجام می دهد فراوان است؟

بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند.

فعّالیت 5 – الف) بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند. به نظر شما گل هایی که به وسیلۀ این جانوران گرده افشانی می شوند، چه ویژگی هایی دارند؟