انتشارات موج دانش

تخم تقسیم می شود (صفحه 130 تا 131)

تخم تقسیم می شود

در گیاهان: تخم اصلی از لقاح یکی از زامه ها با یاختۀ تخم زا تشکیل می شود.

در نهاندانگان: تخم چه مراحلی را طی می کند تا به یک گیاه جدید تبدیل شود؟ تشکیل گیاه جدید از یاختۀ تخم با ایجاد چه ساختارهایی همراه است؟

تقسیم تخم در نهان دانگان: رویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخم – اصلی – تشکیل می شود.

تقسیم تخم در نهان دانگان: در نخستین تقسیم تخم – اصلی – ، دو یاخته بزرگ و کوچک ایجاد می شود (این تقسیم از چه نوعی است؟).

تقسیم تخم در نهان دانگان: در نخستین تقسیم تخم – اصلی – ، دو یاخته بزرگ و کوچک ایجاد می شود از تقسیم یاختۀ بزرگ، بخشی به وجود می آید که ارتباط بین رویان و گیاه مادر را ایجاد می کند. یاختۀ کوچک منشأ رویان است.

مراحل تشکیل رویان – در نهاندانگان – را در شکل 14 می بینید.

شکل 14 تشکیل رویان در دانه

تشکیل دانه در نهاندانگان: لپه ها بخشی از رویان اند. ساقه و ریشۀ رویانی نیز در دو انتهای رویان تشکیل می شوند. پوستۀ تخمک نیز تغییر می کند و به پوستۀ دانه تبدیل می شود. بنابراین، دانه شامل پوسته، رویان و ذخیرۀ غذایی است.

دانه شامل پوسته، رویان و ذخیرۀ غذایی است.

ذخیرۀ غذایی – دانه – هنگام رشد رویان به مصرف می رسد.

رویان نهاندانگان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ممکن است درون دانه به عنوان ذخیرۀ دانه باقی بماند، یا اینکه جذب لپه ها شود؛

ممکن است درون دانه به عنوان ذخیرۀ دانه باقی بماند، یا اینکه جذب لپه ها شود؛ مثلاً درون دانه، ذخیرۀ دانه در ذرت است و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از درونْ دانه به رویان در حال رشد است. در دانۀ لوبیا مواد غذایی درونْ دانه جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند، در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند.

درون دانه، ذخیرۀ دانه در ذرت است و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از درونْ دانه به رویان در حال رشد است.

در دانۀ لوبیا مواد غذایی درونْ دانه جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند، در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند.

به لپه ها برگ های رویانی نیز می گویند؛

به لپه ها برگ های رویانی نیز می گویند؛ زیرا در بسیاری از گیاهان گل دار از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

فعّالیت 6 – الف) در موقع رویش دانه، ابتدا کدام یک از اندام های رویشی از دانه خارج می شوند.