انتشارات موج دانش

رویش دانه (صفحه 131 تا 132)

رویش دانه

پوستۀ دانه ها معمولاً سخت است. به نظر شما پوستۀ دانه از چه نوع یاخته هایی تشکیل شده است؟

پوستۀ دانه، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی حفظ می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.

در گیاهان: بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود.

در گیاهان: رویان در شرایط مناسب رشد خود را از سر می گیرد و به صورت گیاهی کوچک که به آن دانه رُست می گویند از دانه خارج می شود. در این حالت گفته می شود که دانه رویش یافته است.

دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

دانه ها با جذب آب متورّم می شوند و پوستۀ آنها شکاف بر می دارد.

رویش دانه: دانه ها با جذب آب متورّم می شوند و پوستۀ آنها شکاف بر می دارد. در نتیجه اکسیژن کافی به رویان می رسد. رویان با استفاده از ذخایر غذایی، رشد و نمو خود را از سر می گیرد. تقسیم سریع یاخته های مریستمی به طول ساقه و ریشه می افزاید. سه سامانۀ بافتی نیز در ساقه و ریشه شکل می گیرند (آیا سه سامانه بافتی را به یاد دارید؟).

در نهان دانگان بر اساس اینکه لپه ها – در موقع رویش دانه – درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترتیب رویش زیر زمینی و رویش رو زمینی تعریف شده است.

شکل 15 – الف) رویش دانۀ ذرّت زیرزمینی، ب) رویش دانۀ لوبیا و پیاز از نوع رو زمینی است و پ) باقی ماندۀ دانۀ پیاز در شکل دیده می شود.

گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه های جدید، گل، میوه و دانه تولید می کنند.