انتشارات موج دانش

میوه های بدون دانه (صفحه 134 تا 134)

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دانه از رشد و نمو …………….. ایجاد می شود. ۲۵/۰ تخمک
اگر در گیاهان لقاح انجام نشود ……………. تشکیل نمی شود. ۲۵/۰ دانه
پرتقال بدون دانه چگونه تشکیل می شود؟ ۵/۰ بدلیل عدم انجام لقاح دانه ای تشکیل نمی شود.
برای تشکیل میوه ای بدون انجام لقاح به چه چیزهایی نیاز داریم؟ ۵/۰ تنظیم کننده های رشد
ما از تنظیم کننده های رشد برای تشکیل کدام میوه ها استفاده می کنیم؟ ۵/۰ میوه بدون دانه ای که بدون انجام لقاح بوجود می آید.
دو روش تشکیل میوه بدون دانه را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ تشکیل میوه بدون انجام لقاح ۲٫ از بین رفتن رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو
موزهای بدون دانه چگونه تشکیل می شوند؟ ۵/۰ لقاح انجام می شود ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود بنابراین دانه های نارسی تشکیل می شود که ریزند و پوسته نازک دارند.
اگر در گیاهان لقاح انجام شود ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ دانه های نارسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته ای نازک دارند و باعث تشکیل میوه بدون دانه می شوند.
دانه های نارس چگونه تشکیل می شوند؟ ۵/۰ در صورتی که رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود.
دانه های موز بدون دانه چگونه است؟ ۵/۰ دانه های نارس، ریز و با پوسته ای نازک هستند.
یک میوه که واقعاً بدون دانه است نام ببرید. ۲۵/۰ پرتقال بدون دانه
میوه هایی که واقعاً بدون دانه هستند چگونه تشکیل می شوند؟ ۵/۰ در اثر عدم انجام لقاح و عدم تشکیل یاخته تخم
یک میوه که اصطلاحاً بدون دانه است نام ببرید. ۲۵/۰ موز بدون دانه
میوه هایی که اصطلاحاً بدون دانه هستند چگونه تشکیل می شوند؟   در اثر از بین رفتن رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو
به نظر شما تشکیل میوه های بدون دانه در طبیعت رایج است؟ چرا؟ ۷۵/۰ خیر زیرا این گیاهان نمی توانند بصورت جنسی تولیدمثل کنند و تنوع کمی دارند.
یک میوه دارای میوه های ریز و نارس نام ببرید. ۲۵/۰ موز بدون دانه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب: