انتشارات موج دانش

عمر گیاهان چقدر است؟ (صفحه 134 تا 136)

عمر گیاهان چقدر است؟

طول عمر گونه های متفاوت گیاهی فرق می کند و ممکن است از چند روز تا چند قرن باشد.

معمولاً طول عمر درخت ها که مریستم پسین دارند از گیاهان علفی (غیر درختی) بیشتر است.

گیاهان را بر اساس طول عمر به چند گروه تقسیم می کنند. گیاهان یک ساله، دو ساله و چند ساله

گیاهان یک ساله در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولیدمثل می کنند و سپس از بین می روند. گیاه گندم و خیار از گیاهان یک ساله اند.

شکل 19 الف) خیار، ب) شلغم، پ و ت) زنبق.

فعّالیت 8 – شکل زیر انواعی میوه را نشان می دهد. ویژگی های هر یک از این میوه ها را فهرست و براساس این ویژگی ها پیش بینی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد/ جانور) انجام می شود.

گیاهان دو ساله در سال اوّل رشد رویشی دارند و در سال دوم علاوه بر رشد رویشی با تولید گل و دانه رشد زایشی دارند؛ مثلاً شلغم و چغندر قند

گیاهان دوساله:  گیاهانی مانند شلغم و چغندر قند در سال اوّل رشد رویشی دارند و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشۀ آنها ذخیره می شوند.

گیاهان دوساله: در گیاهانی مانند شلغم و چغندر قند در سال دوم ساقۀ گل دهنده ایجاد می شود و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسند.

گیاهان چند ساله سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند.

بعضی گیاهان چند ساله، هرساله می توانند گل، دانه و میوه تولید کنند.

درخت ها و درختچه ها از گیاهان چند ساله اند که ممکن است حتی تا چند قرن نیز زندگی کنند.

گیاهان علفی چندساله نیز وجود دارد. زنبق مثالی از چنین گیاهانی و دارای زمین ساقه است که در خاک باقی می ماند.

در زنبق از رشد جوانه های رویش یافته از زمین ساقه،گیاهان جدیدی ایجاد می شوند.

از رشد جوانه های رویش یافته از زمین ساقه،گیاهان جدیدی ایجاد می شوند.

اکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می شود.

فعّالیت 9 – الف) اکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می شود. دربارۀ عواملی که زندگی حشره های گرده افشان را تهدید می کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.

فعّالیت 9 – ب) شکل زیر چرخۀ زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد. جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.