انتشارات موج دانش

تغییر در گذر زمان (صفحه 53 تا 54)

تغییر در گذر زمان

همه انسان ها ویژگی های مشترکی دارند که باعث می شود آنان را در گروهی به نام انسان ها قرار دهیم در عین حال، در میان انسان ها تفاوت های فردی نیز وجود دارد که باعث شناخت آنها از یکدیگر می شود.

تفاوت های فردی منحصر به انسان نیست. در میان افراد گونه های دیگر هم تفاوت های فردی مشاهده می شود.

تفاوت های فردی چگونه می تواند در پایداری گونه مؤثر باشد؟ این سؤال را با ذکر مثالی پاسخ می دهیم فرض کنید در نوعی از جانوران، افراد تحمل متفاوتی نسبت به سرما دارند؛ یعنی بعضی ها می توانند سرما را تحمل کنند. اگر سرمای شدیدی رخ دهد، آنان که سرما را تحمل می کنند شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند. بنابراین، این افراد، بیشتر از دیگران تولیدمثل می کنند و در نتیجه صفت تحمل سرما، بیش از گذشته، به نسل بعد منتقل می شود. اگر سرما همچنان ادامه یابد، باز هم آنها که سرما را تحمل می کنند، شانس بیشتری برای تولیدمثل و انتقال صفت به نسل های بعد را خواهند داشت. بنابراین، بعد از مدتی با جمعیتی روبه رو خواهیم شد که در آن، تعداد افرادی که سرما را تحمل می کنند در مقایسه با جمعیت اول، بیشتر است و این یعنی تغییر در جمعیت. برای تغییر – جمعیت – ، شرایطی لازم است. یکی از این شرایط، وجود تفاوت های فردی است. وقتی تفاوت فردی هست، این سؤال پیش  میآید که کدام تفاوت ها بهترند. در مثال ما، آنها که سرما را تحمل می کردند، در مقایسه با بقیه، شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. با کمی دقت متوجه می شویم که این « بهتر » بودن یک صفت همیشگی نیست؛ بلکه شرایط محیط تعیین کننده صفات بهتر است. اگر هوا به جای سرد شدن گرم می شد، آن گاه افراد دیگری شانس زنده ماندن داشتند. بنابراین، زیست شناسان از واژه « صفت بهتر » استفاده نمی کنند بلکه به جای آن می گویند « صفت سازگارتر با محیط ».

برای تغییر – جمعیت – ، شرایطی لازم است. یکی از این شرایط، وجود تفاوت های فردی است.

« بهتر » بودن یک صفت همیشگی نیست؛ بلکه شرایط محیط تعیین کننده صفات بهتر است.

زیست شناسان از واژه « صفت بهتر » استفاده نمی کنند بلکه به جای آن می گویند « صفت سازگارتر با محیط ».

این، « محیط » است که تعیین می کند کدام صفات با فراوانی بیشتری به نسل بعد منتقل شوند.

فرایندی را که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می شوند، یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل دارند، انتخاب طبیعی می نامند.

انتخاب طبیعی می تواند علت مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست ها را توضیح دهد.

شکل 6  – چگونگی مقاوم شدن باکتری ها به پادزیست

در مثال مقاوم شدن باکتری ها با پادزیست ها، باکتری های غیرمقاوم از بین می روند و باکتری های مقاوم تکثیر می شوند و به تدریج همه جمعیت را به خود اختصاص می دهند؛ در نتیجه جمعیت از غیرمقاوم به مقاوم تغییر می یابد.

وقتی از تفاوت های فردی سخن می گوییم در واقع در حال بررسی جمعیتی از افراد هستیم نه یک فرد.

انتخاب طبیعی « جمعیت » را تغییر می دهد نه « فرد » را.

جمعیت، به افرادی گفته می شود که به یک گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان زندگی می کنند.