انتشارات موج دانش

زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازهم
فصل 1- مولکول های اطلاعاتی
فصل 1- مولکول های اطلاعاتی
گفتار 1 – نوکلئیک اسیدها
گفتار 2 – همانندسازی دِنا
گفتار 3 – پروتئین ها
فصل 2- جریان اطلاعات در یاخته
فصل 2- جریان اطلاعات در یاخته
گفتار 1 – رونویسی
گفتار 2 – به سوی پروتئین
گفتار 3 – تنظیم بیان ژن
فصل 3- انتقال اطلاعات در نسل ها
فصل 3- انتقال اطلاعات در نسل ها
گفتار 1 – مفاهیم پایه
گفتار 2 – انواع صفات
فصل 4- تغییر در اطلاعات وراثتی
فصل 4- تغییر در اطلاعات وراثتی
گفتار 1 – تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
گفتار 2 – تغییر در جمعیت ها
گفتار 3 – تغییر در گونه ها
فصل 5- از ماده به انرژی
فصل 5- از ماده به انرژی
گفتار 1 – تأمین انرژی
گفتار 2 – اکسایش بیشتر
گفتار 3 – زیستن مستقل از اکسیژن
فصل 6- از انرژی به ماده
فصل 6- از انرژی به ماده
گفتار 1 – فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
گفتار 2 – واکنش های فتوسنتزی
گفتار 3 – فتوسنتز در شرایط دشوار
فصل 7- فناوری های نوین زیستی
فصل 7- فناوری های نوین زیستی
گفتار 1 – زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
گفتار 2 – فناوری مهندسی پروتئین و بافت
گفتار 3 – کاربردهای زیست فناوری
فصل 8- رفتارهای جانوران
فصل 8- رفتارهای جانوران
گفتار 1 – اساس رفتار
گفتار 2 – انتخاب طبیعی و رفتار
گفتار 3 – ارتباط و زندگی گروهی